รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 06 ม.ค. 2563 17:16:00
หัวข้อข่าว แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์ AF
แหล่งข่าว AF
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี			
แต่งตั้ง                			
ชื่อตำแหน่ง CFO (เพิ่มเติม)         			 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและบริหาร
คำนำหน้าชื่อ (แก้ไข)           			 : นาย
ชื่อ (เพิ่มเติม)              			 : พัทธ์วุฒิ
นามสกุล (เพิ่มเติม)            			 : วีระประดิษฐ์
วันที่แต่งตั้ง              			 : 16 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ         			 : นายอัครวิทย์ สุกใส
ตำแหน่ง                			 : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.