รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 19 ต.ค. 2564 20:39:00
หัวข้อข่าว การเข้าซื้อหุ้น และการปรับโครงสร้างการถือหุ้น บริษัท แคนนาบิเทค จำกัด
หลักทรัพย์ CMC
แหล่งข่าว CMC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์        			

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 
19 ตุลาคม 2564 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้
1)	อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นจากนายวิเชียร แพทยานันท์ จำนวน 248 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท นายวรัทภพ 
แพทยานันท์ จำนวน 248 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และนายทรงศักดิ์ นิกรมาลากุล จำนวน 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
100 บาท รวมจำนวนหุ้นที่บริษัทเข้าถือหุ้นเป็นจำนวน 497 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน
49,700 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.4 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.