รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 28 ก.ย. 2564 20:32:00
หัวข้อข่าว การร่วมทุนกับ บริษัท แคนนาบิเทค จำกัด
หลักทรัพย์ CMC
แหล่งข่าว CMC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์        			

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการร่วมทุนกับ บริษัท แคนนาบิเทค จำกัด
(โดยการเข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 51%)
ซึ่งดำเนินธุรกิจกลุ่มการสกัดและแปรรูปทางวัตถุดิบทางการเกษตร
และสมุนไพรเพื่อเป็นสารสกัดตั้งต้นให้กับเวชภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ โดยบริษัท แคนนาบิเทค จำกัด
มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.