รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 02 ก.ย. 2564 13:24:00
หัวข้อข่าว การเข้าร่วมทุนกับ บริษัท เอ็น.ดี.เอส.34 จำกัด
หลักทรัพย์ CMC
แหล่งข่าว CMC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์        			

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2562 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท เอ็น.ดี.เอส 34 จำกัด จำนวน 78,000 หุ้น
โดยคิดเป็นมูลค่าหุ้นตามวิธี DCF มูลค่าหุ้นละ 2,256.21 บาท โดยบริษัทฯ ตกลงราคาซื้อขายที่มูลค่าหุ้นละ
2,200 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 171,600,000 บาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.