รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 02 ก.ย. 2564 13:23:00
หัวข้อข่าว การจัดตั้งบริษัทย่อย
หลักทรัพย์ CMC
แหล่งข่าว CMC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รายการที่เกี่ยวโยงกัน           			

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2564 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัท และการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย จำนวน 2
กลุ่มบริษัท คือ 1.) ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล ("Hospital Company") และ        2.)
ดำเนินธุรกิจโรงแรม ("Hotel Company")
เพื่อรองรับต่อการขยายธุรกิจในการแบ่งโครงสร้างการดำเนินธุรกิจให้ชัดเจน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.