รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 27 พ.ค. 2564 17:12:00
หัวข้อข่าว แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
หลักทรัพย์ CMC
แหล่งข่าว CMC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)      			
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์    			 : 25 พ.ค. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย      			

หุ้นสามัญ                			
เสนอขายให้แก่              			

การจ่ายหุ้นปันผล             			
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข)      			 : 28,570,595
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)        			 : 35 : 1
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) (แก้ไข)       			 : 28,570,595
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)          			 : 0
การดำเนินการกรณีมีหุ้นคงเหลือ        			 : -

สรุปผลรวม               			
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข)    			 : 28,570,595
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) (แก้ไข)     			 : 28,570,595
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)         			 : 0
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท    			 : นายวิเชียร แพทยานันท์
ตำแหน่ง                			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.