รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 23 ม.ค. 2566 17:10:00
หัวข้อข่าว Report on the results of the sale of warrants offered to All common shares' shareholders (F53-5) (Revised)
หลักทรัพย์ IIG
แหล่งข่าว IIG
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
The results of the sale of Warrants/TSR (F53-5)
Report date of securities allocation   : 23-Jan-2023

Type of offered securities

Warrant
Offered to

All common shares' shareholders
Number of offered warrants (units)    : 5,000,000
Warrant trading symbol          : IIG-W1
Name of warrant             : Warrants to purchase ordinary shares 
of I&I Group Public Company Limited No. 1
Offering price (baht per unit)      : 0.00
Allocation date (Update)         : From 23-Jan-2023 to 23-Jan-2023
Number of allotted/subscribed warrants  : 4,999,928
(units)
Number of remaining warrants (units)   : 72
The company will deal with the remaining : The remaining warrants will be 
canceled by reducing the registered capital.
 warrants as follows

________________________________________________________________________________
___________________


Authorized to sign on behalf of the   : Mr. Somchai Mekasuvanroj
company
Position                 : Chief Executive Officer


______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.