รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 15 พ.ค. 2563 08:32:00
หัวข้อข่าว การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักทรัพย์ DOD
แหล่งข่าว DOD
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 14 พ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 23 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 02 มิ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 01 มิ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ          			 :
 - รับทราบรายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท
สถานที่ประชุม              			 : โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย 
ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.