รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 14 พ.ค. 2564 19:48:00
หัวข้อข่าว แจ้งการลาออกของกรรมการ บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
หลักทรัพย์ COMAN
แหล่งข่าว COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่า นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล
ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการคณะย่อยต่าง ๆ ของบริษัท 
เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวและการบริหารงานบริษัทในเครือ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายกำพล บุริยเมธากุล 
ดำรงทุกตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก รวมถึงอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทมีผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.