รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 27 เม.ย. 2564 07:43:00
หัวข้อข่าว Trading Suspension and termination of listing status of NEWS-W6
หลักทรัพย์ NEWS
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted due to last 
exercise
Security Symbol
 - Warrant of NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED No. 6 (NEWS-W6)
Sign posted               : SP
Reason                  :
Last exercise of warrant
Book closing date            : From 21-May-2021 to 12-Jun-2021
Last exercise date            : 12-Jun-2021
Date of post "SP" sign          : From 19-May-2021 to 12-Jun-2021
Notification period for the exercise   : From 28-May-2021 to 11-Jun-2021
Delisting date              : 13-Jun-2021
______________________________________________________________________