รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 09 ธ.ค. 2564 12:30:00
หัวข้อข่าว รายงานผลการขายหุ้นซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไข)
หลักทรัพย์ UKEM
แหล่งข่าว UKEM
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รายงานผลการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน        			

เรื่อง                 			 : แบบรายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่รายงานผล             			 : 09 ธ.ค. 2564
1. ผลการขายหุ้นที่ซื้อคืน          			
วันที่ขาย                			 : 08 ธ.ค. 2564
จำนวนหุ้นที่ขาย (หุ้น)           			 : 0
ราคาสูงสุด(บาท/หุ้น)           			 : 0.00
ราคาต่ำสุด(บาท/หุ้น)           			 : 0.00
มูลค่ารวม(บาท)             			 : 0.00
2.จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนคงเหลือที่ยังมิได้จำหน่าย   			
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนที่ยังมิได้จำหน่าย (หุ้น)    			 : 74,229,100
%ของจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนที่ยังมิได้จำหน่ายต่อจำนวนห 			 : 6.00
ุ้นที่ชำระแล้ว
มูลค่ารวมของหุ้นที่ซื้อคืนที่ยังมิได้จำหน่าย(บาท)  			 : 66,025,790.22
(แก้ไข)
วันที่ครบกำหนดระยะเวลาที่ต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน 			 : 08 ธ.ค. 2564

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ _________________
                   ( นายพีรพล สุวรรณนภาศรี )
                    กรรมการผู้จัดการ
                 ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้