รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 21 มิ.ย. 2564 20:17:00
หัวข้อข่าว แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์ NEWS
แหล่งข่าว NEWS
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
แบบรายงานผลการขาย Warrants/TSR (F53-5)			
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์    			 : 21 มิ.ย. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย      			

ใบสำคัญแสดงสิทธิ            			
เสนอขายให้แก่              			

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม             			
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย)  			 : 14,570,700,020
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ          			 : NEWS-W6
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ           			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)        			 : 0.016
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ       			 : วันที่ 28 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 2564
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย) 			 : 1,021,335,892
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย)   			 : 13,549,364,128
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ  			 : 
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งสุดท้ายนี้จะถูกยก
เลิกและสิ้นสภาพลงเนื่องจากครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในวันที่ 13 มิถุนายน 2564
และบริษัทจะยกเลิกจำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใช้สิทฺธิต่อไป
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท    			 : นายกฤษฎา พฤติภัทร
ตำแหน่ง                			 : รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายกุศล สังขนันท์
รองประธานกรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.