รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 14 พ.ค. 2563 12:30:00
หัวข้อข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563, งดจ่ายปันผล, ล้างขาดทุนสะสม, เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ, แก้ไขบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
หลักทรัพย์ AIE
แหล่งข่าว AIE
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 24 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 18 มิ.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 29 พ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 28 พ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ          			 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - ล้างขาดทุนสะสม
- เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- แก้ไขบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
สถานที่ประชุม              			 : บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ                			 :
ห้องประชุมชั้น 5 เลขที่ 254 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล      			

เรื่อง                 			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 24 ก.พ. 2563
งดจ่ายปันผลจาก             			 :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                			 :
งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนและมีขาดทุนสะสมในรอบบัญชีปี 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.