รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 13 เม.ย. 2563 17:02:00
หัวข้อข่าว แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)
หลักทรัพย์ AIE
แหล่งข่าว AIE
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

สถานะ                 			 : ยกเลิก
เหตุผล                 			 :
ยกเลิกการประชุม AGM โดยยกเลิกวันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิในการเข้าประชุม วันประชุม สถานที่ประชุม 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 24 ก.พ. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 24 เม.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 17 มี.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 16 มี.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ          			 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - ล้างขาดทุนสะสม
- เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯและแก้ไขบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
สถานที่ประชุม              			 : บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) อาคารโรงอาหาร 
ชั้น 2 เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1   ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
74110 (สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล      			

สถานะ                 			 : ยกเลิก
เหตุผล                 			 :
ยังคงงดจ่ายเงินปันผลตามมติบอร์ดวันที่ 24 ก.พ. 2563. โดยมติบอร์ดครั้งนี้เป็นการเลื่อนจัดประชุม AGM 
เท่านั้น

เรื่อง                 			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 24 ก.พ. 2563
งดจ่ายปันผลจาก             			 :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.