รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 05 เม.ย. 2565 08:12:00
หัวข้อข่าว ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์ AKP
แหล่งข่าว AKP
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล   			


เรื่อง                 			 : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด               			 :
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือลงวันที่ 4 เมษายน 2565 ขอให้ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด 
(มหาชน) ("บริษัทฯ") ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ
เนื่องจากปริมาณและราคาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นั้น

ขอชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีพัฒนาการที่สำคัญใดๆ นอกเหนือจากที่บริษัทฯ 
ได้มีการเผยแพร่สารสนเทศตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ไว้แล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้
หากมีข้อมูลหรือพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานของราคาหลักทรัพย์
บริษัทฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายวัันชัย เหลืองวิริยะ )
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.