รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 13 ก.ย. 2565 08:19:00
หัวข้อข่าว 15 กันยายน 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ K-W1
หลักทรัพย์ K
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
เตือนผู้ลงทุน               			

เรื่อง                 			 : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์              			
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
 (K-W1)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย          			 : 15 ก.ย. 2565
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 			 : วันที่ 20 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 11 ต.ค. 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย           			 : 11 ต.ค. 2565
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP          			 : วันที่ 16 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 11 ต.ค. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ     			 : วันที่ 26 ก.ย. 2565 ถึงวันที่ 10 ต.ค. 2565
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง			 : 12 ต.ค. 2565
สิทธิ
______________________________________________________________________